Contactgroep PostactievenEmbleem
Regio Gilze-Rijen
p/a Vliegbasis Gilze Rijen
Postbus 49,  5120 AA  Rijen

 

 Rijen, 26 april 2018

Web:          http://www.cgpagzrij.nl                                                                                                                

E-mail:       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VERSLAG
ALGEMENE LEDENVERGADERING
CGPA GZRIJ
d.d. 24 april 2018

Algemene Ledenvergadering 2018

 1. Opening.

Voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur. Er zijn 86 leden aanwezig, 9 leden hebben zich afgemeld, er zijn drie machtigingen afgegeven. De opkomst is iets lager vorig jaar, toen waren 94 leden aanwezig.

 1. Mededelingen bestuur.
  • Ledenbestand. De contactgroep heeft op dit moment 324 leden. Door de stijgende leeftijd is het aantal leden in de afgelopen 10 jaar afgenomen van 441 tot wat het nu is. In de praktijk blijkt het erg lastig om nieuwe leden te werven.
  • Contributie. Ook dit jaar heeft het bestuur te veel tijd moeten besteden de contributie te innen. Voorzitter vraagt de contributie voor volgende jaar tijdig te betalen. Nog makkelijker is om de overschrijving automatisch te laten verlopen.
  • (Adres)wijzigingen. Voorzitter vraagt adreswijziging (ook die van email!) aan het bestuur door te geven, zodat we u op de hoogte kunnen blijven houden van ontwikkelingen en activiteiten.
  • Dagtocht 2018. Het bestuur heeft een mooie locatie gevonden voor de dagtocht van dit jaar: de Tweede Maaasvlakte. De invulling op de wijze zoals wij dat willen is alleen mogelijk op 4 september in plaats van 21 augustus. Een snelle scan levert op dat dat voor veruit de meeste aanwezigen leden geen probleem is. Uiteraard worden de leden snel in meer detail geïnformeerd.

Overledenen. Voorzitter vraagt informatie over ziekte of overlijden van leden cq. partners door te geven aan het bestuur. We willen uiteraard voorkomen dat wij brieven schrijven naar leden die inmiddels zijn overleden. Dat is altijd een pijnlijke zaak. Ook leden die informatie hebben over ziekte en overlijden van andere leden worden verzocht ons te informeren. Het bestuur kan dan een blijk van medeleven sturen.

Voorzitter leest de namen voor van de leden die sinds de laatste ALV zijn overleden, voor zover bij het bestuur bekend. Aansluitend volgt een ogenblik stilte ter nagedachtenis.

 1. Vaststellen agenda.

Voorzitter stelt om een extra punt toe te voegen na punt 11, over de website.

 1. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.Algemene Ledenvergadering foto 2

 1. Verslag ALV 2017.

Dhr. Peters merkt op dat zijn naam op blz. 3 punt 8 foutief is gespeld. De (oude) secretaris wordt toch bedankt voor de verslaglegging.

 1. Jaarverslag 2017.

Het jaarverslag over het verenigingsjaar 2017 is gelijktijdig met de uitnodiging voor deze Algemene  Ledenvergadering 2017 aan iedereen toegestuurd. De vergadering heeft geen bemerkingen op dit verslag. De (nieuwe) secretaris wordt bedankt voor de verslaglegging.

 1. Financieel verslag 2017.

De penningmeester licht het financieel verslag toe. Hoe geeft aan dat verschillen zijn te verklaren door betalingen over de jaargrens heen (contributie, bijdrage nieuwjaarsocial). Het streven was in 2017 budgetneutraal te werken, maar dat is mede door de hogere kosten van het uitstapje en door veranderingen in de bijdragen door de KLu niet gelukt, Er is €1500 ingeteerd op het vermogen. Door de ervaringen die we in dit overgangsjaar hebben op gedaan zullen we 2018 beter in staat zijn budgetneutraal te werken. Dat wordt besproken onder agendapunt 10.

 1. Verslag kascontrolecommissie .

De kascontrolecommissie bestaat uit de heren Peters en Nieuwkoop. De heer Peters doet verslag van de bevindingen. De financiële administratie wordt op een goede en overzichtelijke wijze gevoerd en er zijn geen problemen geconstateerd. De commissie adviseert de vergadering het financiële verslag 2017 goed te keuren en het bestuur te dechargeren. De vergadering gaat akkoord met het advies van de commissie. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie en dechargeert de penningmeester. Het verslag van de kascontrolecommissie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

 1. Bestuursverkiezing

Op grond van het roulatieschema is dhr. Cees van Gageldonk aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten kenbaar gemaakt. De vergadering stemt in met een nieuwe termijn voor dhr. van Gageldonk. Voorzitter bedankt hem voor de bereidheid om nog een termijn in te vullen.

Voor dhr. Kees Nieuwenhuyse is de termijn nog niet afgelopen, maar door ziekte is hij helaas niet in staat het bestuurswerk voort te zetten. Dhr. Gerard Hijmans is bereid gevonden de termijn vol te maken. Er zijn geen tegenkandidaten kenbaar gemaakt. De vergadering stemt in met de benoeming van dhr. Hijmans. Voorzitter heet hem welkom in het bestuur.

Voorzitter richt (kort, als afgesproken) het woord tot Kees. Hij bedankt hem voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren heeft verzet, met name bij het organiseren van de activiteiten op de vliegbasis en de uitjes. In totaal zijn dat toch meer dan 50 evenementen geweest! Als dank voor bewezen diensten overhandigt voorzitter een cadeau aan Kees. Zijn echtgenote Marijke ontvangt een fraaie bos bloemen.

 1. Begroting 2018 (en contributie 2019).

De penningmeester licht de begroting voor 2018 toe. Zoals eerder aangeven is het streven van het bestuur in 2018 echt budgetneutraal te werken en wordt geprobeerd om het saldo van de vereniging niet te verlagen en te handhaven op ca € 10.000. We gaan uit van een deelname van 100 personen per evenement. De opbrengst uit de verkoop van consumptiemunten wordt mede gebruikt voor het afrekenen van de kosten van het barpersoneel.

Bij de reünie willen een positief resultaat behalen. Dit is de enige activiteit waarvoor we nog een bijdrage ontvangen van de KLu. Deze is relatief ruim, maar daar we willen ook de eventuele tekorten op de overige evenementen mee compenseren.

Voorzitter stelt dat het met deze begroting weliswaar mogelijk is om een jaarprogramma op te zetten, maar geeft aan dat het bestuur graag wat meer financiële marge wil hebben om een nog beter programma te kunnen maken. Hij roept daarbij in herinnering dat de contributie al sinds de oprichting van de verenging €10,- bedraagt. Hij stelt derhalve voor om de contributie vanaf 2019 te verhogen tot €12,50. Dhr. Hofsteenge stelt zelfs voor om de contributie tot €15,- te verhogen, maar voorzitter geeft aan dat dat voor hem een stap te ver is De vergadering stemt vervolgens unaniem in met een contributieverhoging naar €12,50 in het jaar 2019.

 1. Verkiezing kascontrolecommissie 2018.

Dhr. Peters is bereid nog een jaar zitting te nemen in de kascontrolecommissie. Dhr. Ruud Maas stelt zich beschikbaar als nieuw lid. Voorzitter bedankt beide heren voor hun bereidwilligheid en vraagt de vergadering akkoord te gaan met deze kascontrolecommissie. De vergadering stemt hiermee in.

 1. Website.

Voorzitter geeft aan dat vanuit de leden is de vraag ontvangen of het mogelijk is om de namen van deelnemers aan activiteiten op de site te zetten. Men kan dan zien of bekenden deelnemen. Een vrij groot aantal van de aanwezige leden geeft aan hier geen prijs op te stellen. Het bestuur zal dat dan ook niet doen.

Vervolgens geeft penningmeester een uitgebreide toelichting op de website en stimuleert de leden hier gebruik van te maken. Als er suggesties ter verbetering van de site zijn hoort hij dat ook graag.

Toetjes bij ALV

 

Tenslotte geeft hij aan dat er een nieuwsbrief komt waarmee het bestuur relevante nieuwtjes ‘naar de leden toe’ wilt brengen. Als u daar geen prijs op stelt kunt u zich eenvoudig afmelden voor deze nieuwsbrief.

 1. Rondvraag

Dhr. Melker vraagt of het nieuwe contributiebedrag automatisch wordt aangepast. Nee, dat moeten de leden zelf doen.
Mw. Marijke Nieuwenhuyse wijst de leden op een interessant TV-programma over de uitzending in Mali (NPO 1).

 1. Sluiting.

Tenslotte dankt de voorzitter allen voor hun aanwezigheid bij deze vergadering en wenst iedereen nog een plezierig samenzijn en smakelijk eten. Om 16.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

De secretaris Contactgroep Postactieven Regio Gilze-Rijen

Ton Bijl