VERSLAG
ALGEMENE LEDENVERGADERING
CGPA GZRIJ
15 MEI 2019

1. Opening.
Voorzitter opent de vergadering om 15.35 uur. Er zijn 80 leden aanwezig, 16 leden hebben zich afgemeld, er zijn geen machtigingen afgegeven. De opkomst is weer iets lager vorig jaar, toen waren 86 leden aanwezig.

2. Mededelingen bestuur.


a. Ledenbestand. De contactgroep heeft op dit moment 295 leden. In 2018 lukte het nog niet goed om nieuwe leden te werven (slechts 1) maar in 2019 hebben zich inmiddels al 9 nieuwe leden aangemeld. Dat komt mede omdat we potentiele leden eerst vrijblijvend kennis laten maken met onze vereniging.

b. Contributie. Ook dit jaar heeft het bestuur te veel tijd moeten besteden de contributie te innen. Voorzitter vraagt de contributie voor volgende jaar tijdig te betalen. Nog makkelijker is om de overschrijving automatisch te laten verlopen.

c. Luchtmachtdagen op Volkel. Voor het eerst sinds jaren organiseert de luchtmacht weer open dagen, dit jaar op 14 en 15 juni te Volkel. We zetten op 14 juni een bus in voor de leden. Er zijn op dit moment 52 inschrijvingen, dus er is nog plaats voor meer.

d. Dagtocht 2018. De dagtocht van 27 augustus gaat dit jaar naar Antwerpen. We zijn nog bezig met de laatste details. Begin juli wordt de uitnodiging verzonden.

e. Toegangspassen. Er is de afgelopen periode veel discussie en verwarring geweest over de toegangspassen. Inmiddels lijkt de regeling uitgekristalliseerd, mede door een lokale aanwijzing van Commandant DHC.

Overledenen.
De voorzitter leest de namen voor van de leden die sinds de laatste ALV zijn overleden, voor zover bij het bestuur bekend. Dat zijn mw. Koppens - Kersten, dhr. Buman, dhr. van den Bosch, dhr. Nieuwenhuyse en dhr. Muller. Aansluitend volgt een ogenblik stilte ter nagedachtenis.

3. Vaststellen agenda.
De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.

5. Verslag ALV 2018.
Het verslag van de ALV van 24 april 2018 wordt zonder opmerkingen vastgesteld, met dank aan de secretaris.

6. Jaarverslag 2018.
Voorzitter geeft aan dat het jaarverslag over 2018 is compacter dan gebruikelijk. De vergadering heeft daar geen probleem en het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld, met dank aan de secretaris.

7. Financieel verslag 2018.
De penningmeester licht het financieel verslag toe. Hij geeft aan dat het lastig is om een exact financieel verslag te presenteren omdat een aantal rekeningen van Paresto nog niet is ontvangen waardoor een achterstand van ca €3000 in de betalingen bestaat. Het algemene beeld is wel dat hij dit jaar te zuinig is geweest omdat hij te enthousiast heeft geprobeerd te compenseren voor 2017, waarin te veel geld is uitgegeven. Ook blijken de vergoedingen vanuit CLSK groter dan initieel gepland. Dit resulteert in een verwacht positief resultaat van ca €1800.

De vergadering heeft na de deze uitleg geen vragen over het financieel verslag.

8. Verslag kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie bestaat uit de heren Peters en Nieuwkoop. De heer Peters doet verslag van de bevindingen. De financiële administratie wordt op een goede en overzichtelijke wijze gevoerd en er zijn geen problemen geconstateerd. De commissie adviseert wel dat de bonnetjes van de uitgaven die worden gedaan, door de voorzitter en/of secretaris worden getekend. De commissie adviseert de vergadering het financiële verslag 2018 goed te keuren en het bestuur te dechargeren.

De vergadering gaat akkoord met het advies van de commissie. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie en dechargeert de penningmeester. Het verslag van de kascontrolecommissie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

9. Bestuursverkiezing.
Op grond van het roulatieschema zijn de heren Meijers en Hijmans aftredend. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld en er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Zij worden onder applaus voor een nieuwe termijn van 4 jaar benoemd.

10. Begroting 2019.
De penningmeester licht de begroting voor 2019 toe. De inkomsten zijn hoger door de verhoogde contributie maar dat wordt deels tenietgedaan door het dalende ledental. Het bestuur wil niet interen op het vermogen, maar wil het overschot van 2018 wel weer teruggeven aan de leden. De penningmeester geeft aan dat de vereniging geen bank is. Vz vult aan dat we als bestuur gezien de veranderende inkomsten en uitgeven ook in een leerproces zitten maar dat het ons steeds beter lukt om financieel goed te plannen.

Na deze toelichting stemt de vergadering zonder verdere vragen in met de begroting voor 2019.

11. Verkiezing kascontrolecommissie 2020.
Zowel dhr. Maas als dhr. Peters zijn bereid nog een jaar zitting te nemen in de kascontrolecommissie. Voorzitter bedankt beide heren voor hun bereidwilligheid en vraagt de vergadering akkoord te gaan. De vergadering stemt hiermee in.

12. Rondvraag.
Dhr. Kraak vraagt wat nu precies de regeling is voor toegang van partners. Voorzitter legt uit dat er een defensiepas type 3 is, die ook wel postactievenpas wordt genoemd en die toegang geeft tot de vliegbasis en waarmee men de partner mag begeleiden. Veel leden hebben die pas, maar die wordt tegenwoordig bij hogere uitzondering verstrekt c.q. verlengd. Daarnaast is er de oranje postactievenpas, die op DHC toegang geeft tot de vliegbasis, mits betrokken op de toegangslijst staat en in het bezit is van een geldig ID. Met deze pas mag men de partner echter niet begeleiden. Deze pas kan worden aangevraagd bij Kap Ad Potters van Kabinet CLSK.

Voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om de leden te attenderen op de CGPA website, waar ook het formulieren te vinden is waarmee een postactievenpas kan worden aangevraagd.

13. Sluiting.
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid bij deze vergadering en wenst iedereen nog een plezierig samenzijn en smakelijk eten. Hij biedt de aanwezigen namens het bestuur één gratis drankje aan. De voorzitter sluit de vergadering om 16.05 uur.

De secretaris Contactgroep Postactieven Regio Gilze-Rijen

 

Ton Bijl

Jaarverslag 2018